dk;kZy; izkpk;Z] ohjkaxuk voUrhckbZ yks/kh jktdh; efgyk egkfo|ky; cjsyh

egkfo|ky; dh lEc)rk rFkk ekU;rk dk fooj.k

 

egkfo|ky; dk uke

irk ,oa bZ&esy

LFkkiuk o’kZ

lapkfyr ikB~;Øe@ fo’k;

lEc)rk dh Js.kh

izkpk;Z uke ,oa Qksu ua0

{ks=Qyk ,oa xkVk la[;k

vLFkkbZ@

LFkkbZ

i=kad ,oa fnukad ¼lEc)rk½

ohjkaxuk jkuh voUrhckbZ yks/kh jktdh; efgyk egkfo|ky; cjsyhA

vkuUn vkJe ds lkeus] flfoy ykbUl cjsyh fiu dksM&243006

tqykbZ 1996

Lukrd% dyk ladk;

1-     fgUnh

2-     vaxzsth

3-     x`gfoKku

4-     laxhr ¼xk;u½

5-     lekt”kkL=

6-     jktuhfr”kkL=

7-     fp=dyk

8-     euksfoKku

9-     bfrgkl

10-  Hkwxksy

11-  vFkZ”kkL=

12-  laLd`r

13-  “kkjhfjd f”k{kk

Lukrd%foKku ladk;

1-     jlk;u foKku

2-     HkkSfrd foKku

3-     ouLifr foKku

4-     tUrq foKku

5-     xf.kr

Lukrd% okf.kT; ladk;

LukrdksRrj% dyk ladk;

1-     x`gfoKku

2-     laxhr ¼xk;u½

3-     lekt”kkL=

4-     jktuhfr”kkL=

LFkkbZ

fn0 01-07-02 ls LFkkbZ i=kad la0bZ0la0 844 y[kuÅ ebZ 20-02-02

 

 

la0 974@lRrj&5& 2007&41¼5½@04 m0f”k0 vuqHkkx&5] y[kuÅ fnukad 27 twu 2008

 

 

la0 71110lRrj&5&2011&4&1¼2½@04 fn- 18 tqykbZ 2011

 

 

la0 905@lRrj&5&2009&41¼5½04 m0f”k0  vuq0&5 y[kuÅ 21 tqykbZ&2009

Mk0 fnyhi diwj

izkpk;Z

 

0581&

2421694

 

 

5-415

,dM+

 

 

xkVk

la0 45 o 47

website designed by Richa Saidha WEB EYE MASTER